nieuwedokken13fase.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 984 – mei 2022
Verwarmen met restwarmte

Het project De Nieuwe Dokken is een onderdeel van de heropwaardering van de Gentse kanaalzone. Het telt in totaal drie fasen, waarvan een eerste al is afgewerkt. Dit bestaat uit een woontoren van 13 verdiepingen en 50 appartementen en kantoren, verder een reeks lagere gebouw met appartementen, eengezinswoningen en commerciële ruimtes. Ook het Stadsgebouw Melopee, een apart project van de stad Gent, met onder meer een school werd tegelijk met de eerste fase in gebruik genomen en aangesloten op het warmtenet. Het energieconcept is uitzonderlijk: alle gebouwen worden verwarmd met een combinatie van warmterecuperatie uit het eigen afvalwater met restwarmte van de nabijgelegen zeepfabriek Christeyns. In ruil daarvoor levert De Nieuwe Dokken gezuiverd afvalwater aan de fabriek. Dat alles wordt beheerd door een coöperatie die daar speciaal voor is opgericht: DuCoop.

fernox3spoeling.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 984 – mei 2022
Waterkwaliteit in Verlaine, een schoolvoorbeeld

Waterbehandeling voor huishoudelijke verwarmingsinstallaties wordt meer en meer standaard. Het WTCB heeft overigens een Technische Voorlichting daarrond gepubliceerd (Verwarmingsinstallaties met warm water: aanbevelingen om afzettingen en corrosie te voorkomen). Verstopte warmtewisselaars, vastzittende kleppen... deze en andere problemen worden veroorzaakt door een slechte waterkwaliteit. Een school in Verlaine had wat dat betreft een slechte ervaring, en moest de verdeelinstallatie onder handen nemen. Firma Jeanfils bood een oplossing met filters en cleaners van Fernox.

themacharleroi1kazerne.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 983 – april 2022
WKK voor brandweerkazerne van Charleroi

Lange looptijden zijn cruciaal voor een rendabele werking van een WKK-installatie. Hoe langer installatie draait, hoe korter de terugverdientijd is. Bovendien zijn korte start-stopcycli nadelig voor de levensduur. Om aan voldoende draaiuren per jaar te komen, is er allereerst een aangepaste hydraulische verdeelinstallatie nodig, zodat de WKK altijd de warmte kwijt kan. Een tweede voorwaarde is een intelligente sturing om de energiestromen in goede banen te leiden. Met de installatie van de nieuwe brandweerkazerne van Charleroi, toont Thema hoe het moet: over de laatste jaren haalt de WKK 7200 tot 7600 draaiuren per jaar.


Aquaram trade fair rectangle
132236128l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 983 – april 2022
Verwarming en de energietransitie

Verwarming en koeling van gebouwen is cruciaal voor de energietransitie, dat wordt al genoeg herhaald. Om te peilen in welke mate de sector klaar is voor deze overgang, organiseerde EHI, de vereniging van de Europese verwarmingssector, een virtueel panelgesprek met als centrale vraag: hoe ver staat de sector op de weg naar de doelstellingen van 2050? Het antwoord is heel bemoedigend: in principe hebben we de nodige oplossingen. De obstakels zijn eerder maatschappelijk en economisch dan technisch. Zo blijft het gebrek aan geschoolde mensen een knelpunt, net als is de prijsstructuur van de brandstoffen.

115191691xl.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 982 – maart 2022
Consument vertrouwt vooral op installateur

In het hele verhaal van de energietransitie komt het uiteindelijk aan op de eindklant: hij is het die de bestelling plaatst en de factuur zal betalen. Om na te gaan hoe de particulier staat tegenover de energietransitie organiseerde EHI, de Europese vereniging van verwarmingsfabrikanten, een peiling in vijf Europese landen. Het ging daarbij telkens om gezinnen die recent een nieuw verwarmingstoestel hadden aangeschaft, zowel voor een nieuwe installatie als voor de vervanging van een bestaand.

65404151xl.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 982 – maart 2022
Nieuwe generatie biobrandstoffen

Biobrandstof heeft een groot potentieel voor de decarbonisering van de economie. Het is immers een manier om het probleem aan de basis aan te pakken: als we fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare, komt er geen extra CO2 vrij in de atmosfeer, terwijl we de bestaande infrastructuur en technieken kunnen blijven gebruiken. Er wordt dus volop onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om biobrandstof te produceren. Een recent webinar van ETIP Bioenergy gaf een overzicht.


CC Happening 2022
viessmannkathedraalketel.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 982 – maart 2022
Stookplaatsrenovatie van een kathedraal

De Brusselse kathedraal is een van de belangrijkste religieuze gebouwen van ons land. Tal van ceremoniën vinden er plaats, zoals het Te Deum, koninklijke plechtigheden, maar ook concerten of andere culturele evenementen en tentoonstellingen. De kathedraal omvat ook een museum en tal van kunstwerken. Er worden dus hoge eisen gesteld aan het verwarmingssysteem, niet alleen qua comfort, maar ook wat de conservatie van het erfgoed betreft. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium ziet er nauwkeurig op toe dat alles onder goede omstandigheden gebeurt. Toen er een van de stookplaatsen gerenoveerd moest worden, was de kerkfabriek dus op zoek naar een performante oplossing.

vanpouckeenergietransitie3.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 981 – februari 2022
De klimaatambitie: een typisch Belgische kakofonie 

Alle overheden in ons land hebben de mond vol van klimaatdoelstellingen, maar zijn die plannen wel realistisch? Hoe krijgen we onze huizen energieneutraal? En hoe produceren we groene elektriciteit? Volgens Yves Vanpoucke, directeur bij Remeha, is er dringend nood aan een brede realistische aanpak. “Willen we onze klimaatambities waarmaken, dan moeten we iedereen meekrijgen.” 

diameters.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 981 – februari 2022
Aanzienlijke besparingen op pompenergie

De Plantentuin van Meise heeft een programma opgestart voor meer energie-efficiëntie en duurzaamheid. In dit kader werd de hydraulische installatie van de centrale stookplaats onder handen genomen. Die ingreep heeft een dubbel voordeel: eerst en vooral is er de directe besparing op pompenergie. Daarnaast vormt de ingreep de basis voor verdere modernisering: het heeft immers geen zin om zuinige ketels te plaatsen, als de verdeelinstallatie niet eerst geoptimaliseerd is.

aquafinbiomethaan1.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 981 – februari 2022
Biomethaan uit rioolwater

Bij het zuiveren van rioolwater ontstaat er slib door de aangroei van de micro-organismen die het vuil opnemen. Als men het overtollige slib laat vergisten, wordt er biogas geproduceerd. In de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Antwerpen Zuid heeft Aquafin een opwerkingsinstallatie in gebruik genomen op dat biogas om te zetten in biomethaan. Dat laatste kan dan in het aardgasnet worden geïnjecteerd. De eerste resultaten zijn uiterst bemoedigend.

51172879l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 981 – februari 2022
Warmtenetten in Vlaanderen

Vreg houdt niet alleen toezicht op de gas- en elektriciteitsnetten in Vlaanderen, ook warmtenetten vallen onder hun bevoegdheid. Op dit vlak heeft Vreg vier taken: informeren, kennis opbouwen, toezicht houden en adviseren. Die activiteiten worden samengevat in een rapport, waar eind 2021 de tweede editie van uitkwam. We lichten er enkele hoofdpunten uit.

75587019l.jpg

VERWARMING  
De Onderneming 981 – februari 2022
Meer aandacht nodig voor hydraulische inregeling

Om het energieverbruik van gebouwen te doen dalen, worden er tal van maatregelen genomen: overschakelen op hernieuwbare energie, betere isolatie... Een aspect wordt daarbij in het beleid uit het oog verloren: de hydraulische optimalisatie van de verdeelinstallatie. Nochtans wordt dit expliciet vermeld in de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). ATTB, de Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal neemt een initiatief om die leemte te dichten en pleit voor een wettelijke verplichting.